عوامل محیطی و انتظارات

عوامل محیطی و انتظارات

عوامل محیطی و انتظارات

وجود مزیت رقابتی پایدار در تبلیغات رمز موفقیت و عملکرد برتر تبلیغات نسبت به سایر رقباست. در شرایطی که تغییر و تحول عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فن‌آوری و رقابتی و به‌طور خلاصه عوامل محیطی بسیار زیاد است، دیگر نمی‌توان با مزیت رقابتی موقتی و گذرا امیدی به موفقیت داشت. شرکت‌های تبلیغاتی برای حضور درصحنه رقابت ناگزیرند تا در جست‌وجوی مزیت رقابتی پایدار در تبلیغات باشند.

ارتباط دائم با بازار و آگاهی از تحولات و شرایط رقبا و عوامل محیطی و انتظارات و ویژگی‌های مشتریان و مخاطبان و یافتن و شناسایی مزیت‌هایی که بتواند طولانی و پایدار باشند و در تبلیغات به کار گرفته شوند، رقابت‌پذیری تبلیغات را امکان‌پذیر ساخته و اثربخشی آن را افزایش می‌دهد.

حساسیت به بعضی از نکات ساده اما نادیده گرفته‌شده توسط رقبا و سرمایه‌گذاری فکری و مادی و استراتژیک روی آن‌ها، می‌تواند مزیت رقابتی پایدار برای تبلیغات فراهم کند.