رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

در سیستم توزیع سنتی توزیع کننده نام خود را بر کرباسی که روی گاری خود می کشید رسم می کرد و در شهرها تردد می کرد. امروزه نیز این سیستم با تکاملی نسبی همچنان پا برجاست.اکثر شرکت ها نام ، لوگو و در پاره ای از موارد شعار تبلیغاتی خود را بر وسایل نقلیه ی شرکت حک می کنند. با توجه به حجم ترافیکی شهرهای بزرگ می توان اذعان نمود که این شیوه ی گرافیک محیطی خیلی خوب به چشم می آید اما این به چشم آمدن به معنای تاثیرگذاری نیست. اینکه برای تاثیرگذاری چه راهکاری اتخاذ شود به طراح گرافیک بستگی دارد
عموما در طراحی این نوع از گرافیک محیطی از رنگ های تن پالت و اشباع استفاده می شود، علت استفاده از این نوع رنگ ها این است که طراح می خواهد در همهمه بصری و شلوغی بار ترافیک خیابان ها طرحش خیلی سریع به چشم بیاید. اکثر طراحان در این روش از تبلیغات از رنگ های محدودی که هویت بصری یک شرکت را تداعی می کنند بهره می گیرند.
رعایت سفید خوانی و بیان موجز در این روش از اهمیت به سزایی برخوردار است. انتخاب رنگ در این روش با اقلیم منطقه ای که این وسائل نقلیه در آن تردد می کنند ارتباط تنگاتنگی دارد. به عنوان مثال در طراحی روی بدنه ی اکثر کشتی ها از رنگ های گرم استفاده می شود تا در بیکرانگی آبی به چشم بیایند. نمونه ی دیگری در این مورد استفاده از رنگ قرمز وسائل نقلیه ی عمومی در کشور انگلستان اشاره کرد. رنگ قرمز در کشوری سرسبز کامال به چشم می آید و مکمل رنگ سبز طبیعت این کشور است.

در نتیجه اکثر تبلیغات در کشور انگلستان به رنگ های گرم گرایش دارند. درکل مواردی که در اجرای کار طراحی بر بدنه ی وسایل حمل و نقل توسط طراح گرافیک استفاده می شود به این قرار است :
1 -سمبل ها و نشانه های گرافیکی که سریع مورد توجه قرار می گیرند و از فواصل دور نیز قابل شناسایی هستند
2 -استفاده از حروف جالب توجه که گاهی اوقات همراه با تصاویری ساده و چشمگیر بروی بدنه وسایل حمل و نقل قرار می گیرند

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

در این طرح ها که برای شرکت ”یونیلور“ طراحی شده است طراح از رنگ های محدودی که تداعی کنندهی هویت شرکت است بهره برده است. هر مخاطبی با دیدن این رنگ های گرم و شاد نسبت به استفاده از بستنی های این شرکت ترغیب می شود.

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

ین پروژه برای یک شرکت ایجاد شغل در نیویورک طراحی شده است. طراح با ایده ی خالق خود به دور از پرگویی صرفا بر سقف اتوبوس عبارت ”نپر“ را با رنگ سرمه ای و آدرس وب سایت شرکت را با رنگ قرمز نوشته است. اصوال در شهری که مملو از آسمان خراش است، مکانی که طراح برای تبلیغ خود انتخاب کرده به خوبی به چشم می آید. با توجه با اینکه طرح از ارتفاع زیاد مشاهده می شود طراح از تضاد رنگی استفاده ی آگاهانه ای کرده است.

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

طرح سمت چپ برای نوشیدنی های اسلش پاپی در انگلستان طراحی شده است. دلیل استفاده طراح از این رنگ های مهتزز با وسعت زیاد و کلیپ آرت برش خورده ایجاد یک شوک بصری برای مخاطب است تا در میان هیاهوی گرافیکی فروشگاه ها و خیابان ها طرح به چشم بیاید استفاده از رنگ های متضاد به طراح در رسیدن به هدفش کمک شایانی کرده است. طرح سمت چپ برای فستیوال هفته کوسه بوجود آمده است. در این طرح رنگ و فرم در راستای مناسبت خاصش انتخاب شده است و برای دستیابی به بیانی گویاتر شعار کار با توجه به تضاد تیره و روشن مورد استفاده قرار گرفته است.

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

در این تبلیغات که برای عینک های شرکت پرادا هستند طراح از ترکیب رنگ زمینه ی قرمز و نوشته سفید استفاده کرده است که عالوه بر تضادی که با هم دارند و باعث افزایش سرعت خوانایی آنها می شوند با طرحی که روی دسته های عینک های این شرکت حک می شود ارتباط دارند. درضمن این زمینه ی قرمز با رنگ آبی اقیانوس تضاد سرد و گرم دارد که باعث هرچه سریعتر دیده شدن این طرح می شود.