تفاوت گرافیک محیطی و تبلیغات محیطی

تفاوت گرافیک محیطی و تبلیغات محیطی

تعریف گرافیک محیطی

فعلی میان هنر و علم است که در آن چگونگی استفاده از فرم ها، رنگ ها، نقوش و تصاویر گوناگون به شکل ماهرانه، اصولی و برنامه ریزی شده در جهت بهتر و ساده تر شدن روابط و ارتباطات، همچنین کامل‌تر نمودن زیبایی‌های محیط عمومی، مطرح‌شده و موردبررسی قرارگرفته است.

تفاوت گرافیک محیطی و تبلیغات محیطی

تفاوت تبلیغات و گرافیک از این عامل ناشی می‌شود که اطلاع‌رسانی تبلیغی با نوعی مبالغه همراه است. تبلیغات برای دستیابی به اهداف تجاری، سیاسی و اجتماعی تمام ابزارها را بکار می‌گیرد.
درواقع ادبیات، موسیقی، نقاشی و شعر در ترکیب با یکدیگر و برای انتقال پیام به مخاطب مورداستفاده قرار می‌گیرند. کارهای گرافیکی گذشته از بعد اطلاع‌رسانی و قابلیت استفاده برای مخاطبان، آهنگ‌های بصری یک جامعه هستند.
آثار گرافیکی به میزان زیادی تولید می‌شوند و قسمت اندکی از آثار به حیطه هنر وارد می‌شود. تفاوت گرافیک محیطی و تبلیغات محیطی
این‌یک نگاه هنرمندانه و نه صرفاً یک نگاه مصرفگرایانه و منفعت‌طلبان است. امروزه به سبب گسترش شرکت‌های تبلیغاتی تعداد طراحان هنرمند رو به کاهش است.
در تمام دنیا طراحان در مکان‌هایی که به امر تبلیغ می‌پردازند حضور دارند و خواسته‌های شرکت تبلیغاتی را در قالب تصاویر و گرافیک بیان می‌کنند. تمام طراحان هنرمند نیستند بلکه آن‌ها به میزان دخالت اندیشه خود در خلق اثر، هنرمند خواهند بود.
اگر میزان دخالت در خلق اثر افزایش یابد به همان میزان بیشتر هنرمند خواهند بود. اگر در تمام دنیا 10 میلیون طراح گرافیک داشته باشیم، کمتر از یک درصد آن‌ها هنرمند خطاب می‌شوند. پیدایش گرافیک محیطی به قرن بیستم بازمی‌گردد. درگذشته طراحی بر روی اجسام با دو بعد انجام می‌شد ولی امروزه طراحی از دو بعد طول و عرض، روی بعد سوم یعنی جسم قرار می‌گیرد.
گرافیک محیطی به این نکات توجه می‌کند که طراحی ساختمان‌ها چگونه باشد؟
چراکه این ساختمان و نما در معرض دید افراد قرار می‌گیرد و نظر افراد خودآگاه یا ناخودآگاه به سمت این بناها جلب می‌شود. درواقع طراحی محیط عمومی و آنچه در بستر جغرافیایی خاص نظیر طراحی میدان‌ها، کناره‌های خیابان‌ها و غیره است.
فضاهای موردنظر می‌تواند باز یا بسته باشد.
در گرافیک محیطی مهم دیده شدن است اما در تبلیغات محیطی نه‌تنها دیده شدن هدف است بلکه انتقال اندیشه‌ای که در پیام تبلیغاتی نهفته است و درک پیام از سوی مخاطب از اهمیت بالایی برخوردار است. تفاوت گرافیک محیطی و تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی تبلیغاتی است که در محیط عمومی عرضه می‌شود و بسترها و ابزارهای تبلیغاتی خاص خود را دارد. تبلیغاتی که در برنوشته‌ها، آگهی‌نماها، بدنه اتوبوس‌ها و … دیده می‌شود.
این ابزارها و بسترها هر یک کارکرد خاص خود را دارد و با توجه به مکان موردنظر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در تعریف تبلیغات میگوییم “تبلیغ مؤثر آن است که بر روی ذهن شما و نه چشم شما تأثیر بگذارد و به‌گونه‌ای باشد که پیام انتقالی در ذهن شما حک شود”.