ساخت انواع تابلو در سراسر کشور

ماهانه مرداد ۱۳۹۶

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه
وبلاگ

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

رنگ در طراحی روی بدنه وسایل نقلیه

در سیستم توزیع سنتی توزیع کننده نام خود را بر کرباسی که روی گاری خود می کشید رسم می کرد و در شهرها تردد می کرد. امروزه نیز این سیستم با تکاملی نسبی همچنان پا برجاست.اکثر شرکت ها نام ، لوگو و در پاره ای از موارد شعار تبلیغاتی خود را بر وسایل نقلیه ی شرکت حک می کنند.ادامه مطلب

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural
وبلاگ

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

آن چه نقاشی های دیواری را در دوران اخیر جالب توجه ساخته، طراحی آنها در ابعاد بزرگ به وسعا یک ساختمان و قرارگیری در فضاهای عمومی شهری است. این تصاویر با هنر معماری شهری تلفیق شده و جزئی از آن به شمار می روند. تصاویر دیواری در گذشته به خلق نقاشی های اخالقی، وقایع مذهبی و یا استفاده از آویزهای دیواری محدود می شد و تقریبا همیشه در داخل ساختمان ها به کار می رفت و در فضاهای بیرونی، نقش و کاربردی نداشت.ادامه مطلب

گرافیک محیطی همچون هواست
وبلاگ

گرافیک محیطی همچون هواست

 گرافیک محیطی همچون هواست

گرافیک محیطی نیز همچون هوا در تمام کره ی زمین ما را محاطه کرده است. امروزه کمتر جایی می توان یافت که ردپای گرافیک محیطی در آن نباشد. ضرورت وجود گرافیک محیطی با پیچیده تر شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها افزایش یافته است،ادامه مطلب

طراحی مبلمان شهری
وبلاگ

طراحی مبلمان شهری

طراحی مبلمان شهری

در طراحی فضای داخلی این نمایشگاه AUDI از رنگ هایی که درون این اتومبیل وجود دارد استفاده شده، فرم صندلی های موجود در این نمایشگاه نیز منطبق با فرم صندلی های خود اتومبیل است.ادامه مطلب

طراحی علائم و تابلوهای شهری
وبلاگ

طراحی علائم و تابلوهای شهری

طراحی علائم و تابلوهای شهری

سیستم تابلوهای مورد استفاده در جاده ها را در سال1958 مارگارت کالورت در انگلستان ایجاد نمود. این سیستم از حروفی با ارتفاع زیاد استفاده می کند و با تقویت شکل و رنگ نوشته ها،خوانایی هماهنگی ایجاد می نماید.
رنگ آبی و شکل دایره دستورات یا ساختارها را نشان می دهند، رنگ قرمز و شکل مثلث به عنوان هشدار استفاده می شوند، مستطیل ها و مربع ها نقش اطالع رسانی دارند و تابلوی ایست هشت ضلعی همچون یک سد فیزیکی بصری عمل می کند.ادامه مطلب