طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

آن چه نقاشی های دیواری را در دوران اخیر جالب توجه ساخته، طراحی آنها در ابعاد بزرگ به وسعا یک ساختمان و قرارگیری در فضاهای عمومی شهری است. این تصاویر با هنر معماری شهری تلفیق شده و جزئی از آن به شمار می روند. تصاویر دیواری در گذشته به خلق نقاشی های اخالقی، وقایع مذهبی و یا استفاده از آویزهای دیواری محدود می شد و تقریبا همیشه در داخل ساختمان ها به کار می رفت و در فضاهای بیرونی، نقش و کاربردی نداشت. اما امروزه با ایجاد تصاویری در فضای بیرون ساختمان ها به خیابان ها، زندگی و حیات جدیدی بخشیده اند و این ویژگی جدید، مهندسین معماری، نقاشان، هنرمندان گرافیک محیطی و حتی عموم مردم را به سوی خود جلب کرده است.
طراحی روی بدنه ساختمانها به تبلیغاتی گفته می شود که مستقیما بر روی سطوح خارجی یک ساختمان نقش می بندد. غالبا در این موارد سعی بر این است تا رنگ، در طرح مورد نظر با هویت بصری و عملکرد ساختمان سنخیت داشته باشد و همگن باشد. طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

استفاده از رنگ سبز در فرم درختانی که روی دیوار این ساختمان قرار گرفته اند هم با شمشادهای جلوی ساختمان سنخیت دارد و هم با ایجاد توهم بصری از فاصله ای دور به بیننده حسی واقعی بودن درختان را القا می کند.

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

این طرح های دیواری بزرگ از سال 1908 در جهت تبلیغات پروپاگاندا و جنگی که یک طرف آن ناسیونالیست هایی که خواهان پیوستن ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند بودند قرار داشتند و سمت دیگر این جنگ اتحادطلبان بودند که خواهان حفظ اتحاد با بریتانیا بودند. در این طرح های انقلابی عنصر رنگ نیز به گونه ای انقالبی و مهیج به کار بسته شده است، این نوع استفاده از رنگ نیروهای دو سمت این جنگ را به تحرک بیشتر تشویق می کند. استفاده از رنگ های گرم بیش از رنگ های سرد است، رنگ های سرد عموما برای زمینه ها استفاده شده تا هم پرسپکتیو رنگی را القا کند و هم با تضادی که با رنگ های گرم ایجاد می کند قدرت بصری بیشتری به طرح ها بدهد. البته استفاده از رنگ های گرم در کشوری چون ایرلند که در غالب موارد هوای ابری دارد نیز استفاده ی هوشمندانه ای است.

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

طراحی روی بدنه ساختمان ها Wallmural

اینجا آکواریوم لیسبون است. این موزاییک های دیواری در سال 1998 بر دیوارهای این ساختمان نصب شدند. طرح های این موزاییک از 15 نقشمایه هندسی تشکیل شده است. روی بدن ماهی ها از10 درجه خاکستری متنوع استفاده شده است که در نمای نزدیک فضای هندسی متنوعی را در چشم ایجاد می کند و در نمای دور طرح هایی از ماهی ها را به چشم بیننده انتقال می دهد. به علت وسعت بسیار زیاد این فضا از سیستم رنگی دوتن14 در آن استفاده شده است، تا این وسعت باال با استفاده از رنگ های خاموش برای چشم بیننده خوشایندتر باشد. قابل ذکر است که این رنگ های سرد حس وسعت و آرامش اقیانوس و دریا را به بیننده القا می کند.

2017-07-19_17-29-27

در این طرح که برای مبارزه با صید توری دلفین هاست طراح هوشمندانه از فضای مورد نظر و امکانات آن حداکثر استفاده را کرده است. طراح از توری فنس ها به جای تور ماهیگیری بهره برده و از رنگ آبی آسمان به جای آبی دریا استفاده نموده و متن کار را به صورت سیاه بر زمینه ای سفید قرار داده است تا با وضوح کامل به چشم بیاید و پیام خود را منتقل کند