طراحی مبلمان شهری

طراحی مبلمان شهری

طراحی مبلمان شهری

در طراحی فضای داخلی این نمایشگاه AUDI از رنگ هایی که درون این اتومبیل وجود دارد استفاده شده، فرم صندلی های موجود در این نمایشگاه نیز منطبق با فرم صندلی های خود اتومبیل است.
2017-07-06_11-55-31
این رنگ های روشن و خاموش به مخاطب کمک می کند تا اتومبیل را بهتر ببیند و در فضای آرامتر و با تمرکز بیشتر اقدام به خرید نماید.

2017-07-06_11-58-28
این صندلی با شعار ”صرفا در حد نیازتان مصرف کنید“برای شرکت آب دنور طراحی شده است. در این طرح ها شعار و چگونگی به کار بستن آنها و استفاده مطلوب از فضا مطابقتی تام دارند. رنگ نارنجی استفاده شده با رنگهای مختلف آبی آسمان در ساعات مختلف شبانه روز کامال متضاد است.

2017-07-06_11-58-55
این صندلی برای تبلیغ شکالت های کیت کت طراحی شده است. قدمت این شکالت ها واستفاده ی طولانی این محصول از این رنگ و فرم بسته بندی طراح را بر آن داشته تا دقیقا محصول را در غالب صندلی بازآفرینی کند.

2017-07-06_11-59-33
این صندلی ها برای استفاده در اروپای شمالی طراحی شده اند. با توجه به اقلیم غالبا بارانی این کشورها این صندلی با قابلیت چرخش قسمت نشستنش همیشه امکان نشستن روی سطحی خشک را به افراد می دهد. استفاده از رنگ کرمی در کنار سفید نمایی هارمونیک و آرامبخش به این صندلی ها داده است. قسمت کرمی رنگ نیز در کنار سفید حالتی باصلابت ایجاد کرده است.