انواع طراحی در گرافیک محیطی

انواع طراحی در گرافیک محیطی

انواع طراحی در گرافیک محیطی

طراحی علائم تصویری Pictogram
طراحی علائم و تابلوهای شهری
طراحی روی بدنه ساختمانها
طراحی روی بدنه وسایل نقلیه
طراحی روی وسائل یک محیط
طراحی گرافیکی با ابعاد بزرگ Super Graphics
سیستم های هدایت بصری
طراحی کیوسک های شهری و غرفه ها
بیلبوردها و استندها
طراحی تبلیغاتی به شکل بالن ها، ایجاد نوشته با دود هواپیما، نور و صوت
طراحی مبلمان شهری طراحی محیطی مراکز فرهنگی و تفریحی
تابلوهای سردر فروشگاه ها، مغازه ها، سینماها و کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
شایان ذکر است که می توان بعضی از این موارد را در محیطهای باز ) گرافیک محیطی فضای باز( و تعدادی را در محیطهای بسته )گرافیک محیطی فضای بسته( و تعدادی را در هر دو مورد به کار گرفت.

طراحی علائم تصویری

گروهی از نشانه های تصویری هستند که به فارسی عالئم تصویری یا راهنمایی و به التین Pictogramme نامیده می شود. تصاویر آنها غالبا فیگوراتیو است و از تصاویر انتزاعی در آنها کمتر استفاده می شود. طبق تحقیقات روانشناسی تاثیرگذاری پیکتوگرام ها بسیار سریعتر از نوشتار است. مشخصات یک پیکتوگرام خوب : – در نظر اول قابل فهم باشد. – در مناسب ترین محل نصب شود. – به سرعت در معرض دید قرار گیرد. – از دورترین فاصله به چشم بخورد. – رنگ آن متناسب با محل انتخاب گردد و حتی الامکان ساده باشد.