گرافیک محیطی همچون هواست

گرافیک محیطی همچون هواست

 گرافیک محیطی همچون هواست

گرافیک محیطی نیز همچون هوا در تمام کره ی زمین ما را محاطه کرده است. امروزه کمتر جایی می توان یافت که ردپای گرافیک محیطی در آن نباشد. ضرورت وجود گرافیک محیطی با پیچیده تر شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها افزایش یافته است، می توان اذعان داشت که گرافیک محیطی در شهرهای امروزی نقشی حیاتی را ایفا می کند. برای بهره گرفتن از تمام پتانسیل این رسانه باید با بخش های مختلف آن آشنا شد و نقش عوامل بصری همچون رنگ و فرم را در آن مورد بررسی قرار داد.
در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است سعی شده تا با ارائه تعریفی مناسب از گرافیک محیطی، معرفی زیر شاخه های آن و ارائه مثال هایی برای هر کدام از این زیرشاخه ها به تحلیل عملکرد رنگ و فرم در آنها پرداخته شود.
بسیاری از موارد معرفی شده در قالب گرافیک محیطی خود مطلبی مستقل و قابل بحث و توسعة تشریحی بوده اند
مانند مبلمان شهری ،لیکن در اینجا چون در مجموعة عوامل محیطی قرار میگرفته اند نکته مرتبط آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق حاضر مبین آن است که در تمام کارهای گرافیک محیطی موفق تعاملی در خور میان عنصر رنگ و فرم برقرار است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به اینکه عناصر گرافیک محیطی در فضا مطرح می شوند مسلما نقش فرم و ارتباط فرم و فضا در آنها مهم تر است
و رنگ به صورت مکمل فرم در این رسانه مطرح می شود. گرافیک محیطی همچون هواست