طراحی تبلیغات محیطی

طراحی تبلیغات محیطی

طراحی تبلیغات محیطی

سه مرحله را شامل میشود:

-نخست باید گرافیک و طرح به خوبی دیده شود. آنچه در این مرحله اهمیت دارد »خوب دیده شدن« است. گرافیک باید به گونه ای طراحی شود که دیده شود. برای این کار ترفندهای گرافیکی باید در آن به کار رود که شما آن را ببینید.

-مرحله بعد انتقال پیام است.

-مرحله سوم باید اندیشه نهفته در اثر به خوبی درک شود.

چنانچه گفتم؛ تبلیغات محیطی به هدف و اندیشه باز میگردد و اینکه اندیشه نهفته در اثر، بر مغز و ذهن شما تأثیر بگذارد. نباید فراموش کرد که گرافیک محیطی جنبه زیباشناسانه دارد و به هیچ وجه در آن جنبه تبلیغاتی مدنظر نیست. در تبلیغات سعی بر آن است که در ابتدا کالایی را به مخاطب نشان دهیم و نهایتا آن را به فروش برسانیم.

این فروش میتواند سیاسی، تجاری، اجتماعی و فرهنگی باشد. برای تأثیرگذاری باید در طراحی تبلیغاتی از کاراکترهایی که مخاطب با آن احساس قرابت و نزدیکی میکند استفاده شود. این کاراکترها اگر برخاسته از جامعه، فرهنگ و تمدن مخاطبان باشد بسیار بهتر عمل میکند. به همین دلیل در تبلیغات محیطی سعی میشود به کاراکترهای بومیان منطقه توجه شود. زمانی میتوانیم شرایط مطلوب را در زمینه تبلیغات محیطی فراهم کنیم که نیاز آن در جامعه ما ایجاد شود. ایجاد کالا و محصولات گرافیکی مناسب به خاطر نیازی است که در این زمینه احساس میشود. اگر کشورهای غربی به تکنولوژی های الزم در این زمینه دست یافتند به سبب نیازی است که در آن کشورها مطرح می شود. تا زمانی که نیاز به تبلیغات مطلوب در جامعه ما ایجاد نشود یقینا شرایط تبلیغات و گرافیک محیطی ما به وضع مطلوبی نخواهد رسید. یک امر گرافیکی فعالیتی ارتباطی است.

امر ارتباطی به مانند هرمی سه ضلعی است که از سه وجه برخوردار است. گرافیک محیطی زمانی میتوانند به حد متعالی برسند که عناصر این هرم نظیر: فرستندگانی آگاه، ارتباط گر یا طراح آگاه و جامعه آگاه را داشته باشیم.